Termes i Condicions

IGNITE Serious Play SL. (d'ara endavant, l'“Empresa”) és conscient de la importància que representa per a vostè (d'ara endavant, “l'Usuari” o “Vostè”), les condicions dels serveis que brindem i regeixen en les seves interaccions amb la nostra Empresa.  

L'Empresa us sol·licita que llegiu detingudament els presents termes i condicions abans d'utilitzar qualsevol servei que la nostra Empresa us pugui oferir. Aquest document descriu els termes i condicions (d'ara endavant, els “Termes i Condicions”) aplicables a l'ús dels serveis oferts per l'Empresa (d'ara endavant, els “Serveis”). Els Termes i Condicions estableixen els seus drets i les seves obligacions respecte de les seves interaccions amb l'Empresa i els seus integrants, així com importants limitacions, exclusions i consideracions que haurà de tenir en compte en el moment de contractar amb l'Empresa. 

En cas que vulgueu contractar els serveis, podreu fer-ho únicament acceptant els serveis. Termes i Condicions i les Polítiques de privadesa i tractament de dades personals, les Polítiques sobre intimidació i victimització i sobre protecció al menor (les “Polítiques”), les mateixes que es troben al seu abast a la   part inferior de la pàgina web de l'Empresa: www.igniteseriousplay.com (el “Portal”).

En conseqüència, en cas que feu ús de qualsevol dels serveis oferts per l'empresa, indicareu que heu llegit, entès i acceptat totes i cadascuna de les condicions establertes en aquests Termes i Condicions, així com les condicions indicades a les Polítiques. Així mateix, vostè reconeix que totes les accions que vostè realitzi a l'empresa i/o utilitzant els serveis s'acolliran a la regulació establerta en aquests Termes i Condicions ia la legislació aplicable a Espanya. 

PRIMER. - Pel que fa a IGNITE Serious Play

L'Empresa brinda serveis educatius en àmbit STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtiques) la qual permet als Usuaris com aquest terme es defineix a la clàusula tercera i fills dels Usuaris, menors d'edat entre els set (7) a divuit (18) anys d'edat o majors d'edat (d'ara endavant denominats, els “alumnes”), accedir a coneixements sobre tecnologia i innovació de manera didàctica i assessorats per professionals i/o especialistes en la matèria (els “Serveis").

SEGON. – El nostre compromís i la nostra responsabilitat

L'Empresa no serà responsable de (i) qualssevol pèrdues que no fossin atribuïbles a cap incompliment per part seva ni de (ii) qualssevol pèrdues indirectes o de caràcter conseqüencial que no fossin raonablement previsibles per ambdues parts en el moment en què l'Usuari i/ o l'alumne hagués començat a utilitzar els serveis de l'empresa. Tampoc serem responsable de cap demora o manca de compliment de les nostres obligacions derivades dels presents Termes i Condicions si aquesta demora o manca de compliment fos atribuïble, de forma raonable, a circumstàncies alienes al nostre control. Aquesta disposició no afecta el dret de l'Usuari i/o l'Alumne a rebre el producte o la prestació del servei corresponent en un termini raonable, oa rebre el reemborsament oportú per al cas que no poguéssim subministrar-li aquests Serveis en un termini raonable per qualsevol causa aliena al nostre control en els termes anteriorment descrits.

L'Usuari tindrà dret a requerir la devolució o reemborsament en els casos següents:

 • L'Alumne no assisteix a les classes per canvi d'horaris realitzats per part nostra que no són notificats amb 2 dies mínim d'antelació.
 • El docent per alguna eventualitat/emergència no es pot connectar, i aquesta situació no s'avisa a l'Usuari i/o Alumne per cap mitjà. 
 • Tot i haver estat publicats els horaris a la pàgina web, no es té agenda de classes disponibles per part dels nostres professors.
 • El professor no imparteix les classes i no se n'ofereix recuperació, o l'Alumne no les pot fer en la data de reprogramació.
 • Es realitza la cancel·lació del curs per part de IGNITE Serious Play.
 •  

Per a aquest efecte, l'Usuari disposarà d'un termini de 30 dies de calendari des de la data en què succeeixi la situació descrita a la present clàusula. Transcorregut aquest temps, no aplica cap tipus de devolució, fins i tot si es donessin les situacions abans descrites. Serà obligació i responsabilitat de l'Usuari notificar a través de online@igniteseriousplay.com qualsevol eventualitat davant de les seves classes per brindar-li una solució. En cas de presentar-se algun dels escenaris esmentats, l'equip de suport buscarà una solució. Si s'ofereixen classes de recuperació i s'aconsegueix trobar horaris de classes en els horaris convenients per a l'usuari, no s'aplicarà a un reemborsament.

TERCER. – Contractació, Capacitat legal i Responsabilitat per representació

Els Serveis només podran ser contractats pels pares o mares dels alumnes, o bé tutors legals i/o familiars amb autorització expressa dels pares o mares de cadascun dels Alumnes que vulguin accedir als Serveis o Alumnes majors (els “Usuaris”). Els esmentats anteriorment hauran de gaudir de plena capacitat legal per contractar d'acord amb la legislació. 

Els actes que els Alumnes, menors i/o les persones que no posseeixin capacitat legal per contractar realitzin a través del Portal de l'Empresa seran responsabilitat dels seus pares, tutors, encarregats, curadors o Usuaris, i per tant es consideraran realitzats per aquests en exercici de la representació legal amb què han estat encarregats.

QUART. – Registre i participació a l'Empresa

És requisit essencial completar el formulari de registre en tots els seus camps amb dades vàlides i veritables per convertir-se en Usuari autoritzat al Portal de l'Empresa, per accedir així als Serveis oferts per l'Empresa. L'Usuari haurà de completar el formulari de registre amb la seva informació personal i la de l'Alumne de manera exacta, precisa i veritable («dades Personals«) i assumeix el compromís d'actualitzar les dades personals conforme sigui necessari. Això inclou el nom complet i la data de naixement de l'Alumne, ja que cada curs compta amb un rang d'edat específic. L'empresa podrà utilitzar diversos mitjans per identificar els seus usuaris, però l'empresa no es responsabilitza de la veracitat de les dades personals proporcionades pels usuaris. Els Usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, veracitat, vigència i autenticitat de les dades personals ingressades. En aquest sentit, la declaració realitzada pels usuaris al moment de registrar-se s'entendrà amb caràcter de declaració jurada.

Cada Usuari podrà registrar més d'un Alumne sempre que aquest tingui la representació legal requerida per llei sobre l'Alumne. 

Si es verifica o sospita algun ús fraudulent i/o malintencionat i/o contrari a aquests Termes i Condicions i/o contraris a la bona fe, l'Empresa tindrà el dret inapel·lable de donar per acabada qualsevol transacció pendent i/o Servei amb l'Usuari o l'Alumne i fins i tot de perseguir judicialment els infractors.

L'Empresa podrà realitzar els controls que cregui convenients per verificar la veracitat de la informació donada per l'Usuari. En aquest sentit, es reserva el dret de sol·licitar algun comprovant i/o dada addicional als efectes de corroborar les Dades Personals, així com de no contractar amb aquells Usuaris les dades dels quals no hagin pogut ser confirmades. 

L'Empresa es reserva el dret de rebutjar la contractació o de contractar en el futur amb algun Usuari amb qui prèviament s'hagi contractat, sense que estigui obligat a comunicar o exposar les raons de la seva decisió i sense que això generi cap dret a indemnització o rescabalament .

Ni l'Usuari ni l'Alumne podran utilitzar cap Servei de l'Empresa: (i) de cap manera que causi, o pugui causar, cap dany o perjudici a qualsevol dels Serveis de l'Empresa o la interrupció de l'accés a aquests; (ii) per a qualsevol fi fraudulent, ni als efectes de la comissió de cap delicte o altra activitat il·lícita de cap altre tipus; o, (iii) per generar qualsevol tipus de molèstia, inconvenient o ansietat en un tercer aliè.

CINQUÈ. – Reproducció

No està permesa la reproducció, duplicació, còpia, venda, revenda o explotació de cap tipus dels Serveis de l'Empresa ni de cap part dels mateixos amb fins comercials, en cada cas sense el nostre previ consentiment per escrit.

SISENA. – Acceptació dels Termes i Condicions

El procediment de selecció i matrícula dels Alumnes als Serveis són aquells indicats per l'Empresa al Portal Web, xarxes socials o via telefònica, entre d'altres, detallant els passos que s'hauran de seguir per subscriure els contractes disponibles. 

El sol fet de seguir els passos que per a aquests efectes s'indiquin al Portal, equival a acceptar que efectivament ha donat compliment a les condicions contingudes en aquests Termes i Condicions, per la qual cosa no cal tenir un document físic signat per l'Usuari .

SETENA. – Mitjans de pagament

Els productes i serveis oferts a l'empresa només podran ser pagats amb els mitjans de pagament acceptats descrits en les següents dues modalitats o qualsevol altre mitjà addicional autoritzat que arribés a ser usat per la companyia (els “Mitjans de Pagament").

Mitjans de pagament:

 •  
 • Plataforma de Pagament en Línia: L'Usuari podrà fer el pagament dels Serveis a través d'una plataforma de pagament en línia, per això IGNITE Serious Play us enviarà el link respectiu. Un cop realitzat el pagament, l'Usuari haurà de comunicar a l'Empresa per mitjà de les vies de comunicació indicades per confirmar la participació de l'Alumne als cursos seleccionats.
 • D'altra banda, un cop comprovada la recepció del pagament, l'Empresa facilitarà el correu de benvinguda a la família, indicant els propers passos per iniciar operativament el curs.

Per a algunes regions a LATAM, els valors es presenten en dòlars Americans, per la qual cosa, ha de tenir en compte que en el moment de pagar es podria fer el cobrament en aquesta divisa d'acord amb la targeta o compte.  

La nostra Empresa no us requerirà ni emmagatzemarà números de les vostres targetes de crèdit ni dèbit sense la vostra conformitat tal com s'indica a les nostres Polítiques de Privadesa. El no pagament dels Serveis de manera prèvia a l'inici dels mateixos, significarà la terminació de la relació i dels Termes i Condicions, d'acord amb el que indica la clàusula següent. 

Finalment, constar que a la informació dels cursos al Portal Web, que hi ha cursos trimestrals/anuals que requereixen el pagament per avançat, així com altres on el càrrec serà recurrent mensual al compte indicat en el procés de registre.

VUITENA. – Consentiment en els contractes subscrits

A través del Portal, l'Empresa podrà fer ofertes de Serveis, que podran ser acceptades per via electrònica, i utilitzant els mecanismes que el mateix Portal ofereix per fer-ho. Tota acceptació d'oferta quedarà subjecta a la condició suspensiva que l'empresa validi la transacció dins de les 24 hores següents al pagament de la suma indicada com a contraprestació pels serveis. En conseqüència, per a tota inscripció que s'efectuï en aquesta Empresa, la confirmació i/o validació o verificació per part de l'Empresa serà requisit per a la formació del consentiment. 

Per validar la transacció l'Empresa haurà de verificar: a) Que les dades registrades per l'Usuari a l'Empresa coincideixen amb les proporcionades en efectuar la seva acceptació d'oferta, b) Que el pagament sigui acreditat i acceptat per l'Empresa.

Per informar l'Usuari sobre aquesta validació, l'Empresa enviarà una confirmació escrita a la mateixa adreça electrònica que hagi registrat l'Usuari acceptant de l'oferta, o per qualsevol mitjà de comunicació que garanteixi el coneixement degut i oportú de l'Usuari, o mitjançant l'enviament efectiu del producte. El consentiment s'entendrà format des del moment en què s'envia aquesta confirmació escrita a l'Usuari i al lloc on va ser expedida. L'oferta efectuada a l'usuari és irrevocable.

L'empresa podrà deixar sense efecte les transaccions realitzades quan la validació de dades de l'usuari no hagi estat satisfactòria per part del nostre equip de validacions.

NOVENA. – Sobre el servei formatiu

Les classes online s'imparteixen de dilluns a divendres incloent els dies festius a excepció de les dates següents:

 • Festius de Setmana Santa
 • 1 de Maig
 • 24 i 25 de desembre
 • 31 de desembre
 • 1 de gener 

Tots els altres festius, independentment del país, s'impartiran les classes als horaris establerts. En cas d'algun canvi, se us notificarà via correu electrònic al correu electrònic que hagin registrat amb nosaltres.

En cas que el format de curs contractat sigui en presencial, es regirà pel calendari escolar de la regió, tenint en compte també els dies festius del municipi, i dies de lliure disposició del centre.

 

Zones Horaris

Les classes es dicten en els horaris publicats a la pàgina web, els quals estan establerts a l'horari de Zona Horària GMT corresponent al país on es va realitzar el curs, principalment CET o bé LATAM.

Això també ha de ser tingut en compte pels clients el país dels quals tingui canvis d'horari per estiu o hivern. La inassistència a classes per raó de confusió per aquesta raó no donarà dret a cap reemborsament o cap devolució.

 

L'Usuari i Alumne han de tenir en compte: 

Connexió

 • Si hi ha dificultats tècniques (ordinador o connexió a Internet) per part de l'estudiant al moment de la classe, no és responsabilitat d'IGNITE Serious Play.

Requisits tècnics mínims*

 • Ordinador i ratolí.
 • Processador i5 o superior.
 • Es recomana fer servir un sistema de 64 bits Windows 8.1 o posterior i mac iOS 10.15 o superior.
 • Espai de memòria al disc de mínim 2GB memòria RAM 4GB i 
 • Connexió a Internet estable
 • Tenir instal·lat Zoom al mateix ordinador o portàtil que es faci servir per al taller.
 • Verificar la qualitat de l'Internet abans de cada sessió de classe.
 • Es recomana disposar de càmera, ratolí i auriculars amb micròfon.

*Aquests requisits poden variar depenent del curs/taller. Qualsevol requeriment específic per a una classe, serà comunicat amb la deguda anticipació als alumnes.

 

Faltes i Demores

 • En cas que l'Alumne no pugui assistir a classe per qualsevol causa, compta amb material de suport dins de la plataforma per poder posar-se al dia, ja que les classes NO SÓN RECUPERABLES
 • Si l'Alumne acumula 2 absències consecutives a classe, és responsabilitat de l'Usuari vetllar perquè l'estudiant es posi al dia amb temes per poder estar preparat per a la classe següent
 • Si l'Alumne acumula 3 faltes consecutives a classe, passarà a estat d'ABANDONO i fins i tot es podria restringir l'accés a les classes, per tant, l'Usuari ha de posar-se en contacte amb l'àrea de servei al client per revisar el cas i veure alternatives . Cal recalcar que això respon a motius netament acadèmics ja que en registrar-se tantes absències consecutives, el seu rendiment afectarà l'experiència dels altres estudiants de la classe i no comptarà amb els coneixements requerits per avançar de manera òptima en el desenvolupament del curs. Addicionalment, el docent no podrà posar-lo al dia dins de la classe ja que hauran avançat en temes.
 • Si l'Alumne no té una assistència mínima necessària, no podreu obtenir el certificat del curs.  

Absència per part de l'Alumne: 

Si l'Alumne no pot assistir a classe, és important que es posi al dia amb el material de suport que troba a la secció ZONA ALUMN@S (IGNITERS), ja que no és possible brindar una classe extra o de recuperació.

 •  

Excepció: En cas que per part d'IGNITE Serious Play no es pugui impartir la sessió de classe per motius de connexió, absència del docent o alguna manca de part de l'Empresa, es farà la recuperació respectiva de la classe. 

 • En cas de retard, el professor podrà donar assistència a l'alumne sempre que aquest retard sigui de màxim 15 minuts després de l'inici de la classe. Si el retard és menor a aquest temps esmentat, l'alumne podrà continuar amb la classe. Tot i això, no serà obligació del professor donar un suport addicional, per la qual cosa és important i responsabilitat de l'Usuari i l'Alumne connectar-se a temps a les classes. Per posar-vos al dia, l'Alumne podrà utilitzar el material de repàs i/o l'enregistrament de la sessió disponibles a la Zona d'Alumnes.
 • En cas que cap Alumne es connecti a la classe, passats els 20 minuts, el professor procedirà a tancar la sessió i la classe ja no es podrà fer. Si no es connecta cap alumne a classe, no es generarà cap enregistrament de classe, però l'estudiant comptarà amb el material de suport a la Zona d'Alumn per revisar els temes corresponents a la sessió.
 • IGNITE Serious Play atorga un certificat de finalització en acabar tots els itineraris i cursos del programa sempre que l'Alumne assisteixi almenys a un 70% de les sessions síncrones. 

Canvi de professors

 • IGNITE Serious Play té la facultat de canviar de professor(a) en qualsevol moment per tal d'assegurar el funcionament correcte de les classes. No garantim un únic professor durant el desenvolupament del curs o la possibilitat d'escollir-ne un en particular. Tots els professors compten amb els coneixements i capacitats per dictar els cursos per als casos que requereixin fer-se canvis
 • En casos específics en què les classes hagin de ser mogudes, aquesta circumstància no afectarà el desenvolupament del curs, atès que es mourà la data de finalització però la planificació de temes continuarà inalterada, fins i tot en cas que hagi de ser impartida per un altre docent. 

Cancel·lació de classe per part d'IGNITE Serious Play.

Si per algun motiu, el professor no pogués impartir la classe, es recuperarà aquesta classe en coordinació prèvia amb els estudiants del grup per agendar-la en una data homogènia per a tot el grup. Tot allò esmentat anteriorment queda subjecte a la disponibilitat de tot el grup. 

Enregistraments de les sessions

Algunes sessions de classes d'IGNITE Serious Play poden ser enregistrades al núvol per assegurar la qualitat pedagògica i de contingut, si pedagògicament es requereix.

En qualsevol cas, s'avisarà l'Alumne d'aquesta circumstància a l'inici de la sessió.

Així mateix, els enregistraments podran ser compartits amb els estudiants a través de la Zona d'Alumnes com a material de repàs. L'accés està restringit als alumnes de cada grup mitjançant credencials proporcionades per IGNITE Serious Play. 

En cas que passi algun error tècnic relacionat amb la visualització de la classe gravada, és responsabilitat de l'Usuari comunicar-se amb l'àrea de servei al client per sol·licitar la revisió o fer l'enviament de l'enregistrament al correu electrònic

DESENA. – Polítiques de reemborsament

L'Usuari haurà de tenir en consideració que l'ús dels Serveis compta amb quotes limitades per la qual cosa no es permetrà cap tipus de devolució i/o reemborsament de les sumes pagades en contraprestació dels Serveis a favor de l'Empresa una vegada iniciats els Serveis. 

Llevat de les excepcions detallades en aquests Termes i Condicions, si l'Alumne no accedeix a les classes o no fa ús dels Serveis, no aplicarà la devolució dels diners pagats.

Només es faran reemborsaments si l'empresa decideix cancel·lar unilateralment i sense causa un curs i/o servei.

Qualsevol import, descompte, impost o pagament addicional que generi producte de la devolució feta per nosaltres, com impostos per transaccions interbancàries, impostos per transferències internacionals, serà assumida per l'usuari. IGNITE Serious Play realitzarà la devolució d'1 a 3 dies hàbils, però; el temps necessari perquè aquest import quedi reflectit al compte dependrà directament de lentitat bancària de lusuari.

DESÈ PRIMERA. – Aspectes Generals

Comprovants de pagament

L'Empresa serà l'encarregada de procedir a l'emissió del comprovant de pagament elegit per l'Usuari, una vegada se n'efectuï la comprovació en les 24h següents.

En acceptar aquests Termes i Condicions, l'Usuari autoritza a l'Empresa a enviar el comprovant de pagament electrònic al correu electrònic indicat per l'Usuari al moment del seu registre.

 

Drets d'autor, drets de propietat intel·lectual i drets sobre bases de dades:

Tot el contingut inclòs o posat a disposició de l'Usuari a l'Empresa, incloent-hi textos, gràfiques, logos, icones, imatges, arxius d'àudio, descàrregues digitals i qualsevol altra informació (el «Contingut»), és de propietat de l'Empresa o ha estat llicenciada a aquesta pels seus proveïdors de serveis. La compilació del contingut és propietat exclusiva de l'empresa i, en aquest sentit, l'usuari s'ha d'abstenir d'extreure i/o reutilitzar parts del contingut sense el consentiment previ i exprés de l'empresa.

A més del Contingut, les marques, denominatives o figuratives, marques de servei, dissenys industrials i qualsevol altre element de propietat intel·lectual que faci part del Contingut (la «Propietat Industrial»), són de propietat de l'Empresa o de les seves empreses proveïdores i, per això, estan protegides per les lleis i els tractats internacionals de dret d'autor, marques, patents, models i dissenys industrials. L'ús indegut i la reproducció total o parcial d'aquests continguts queden prohibits, excepte autorització expressa i per escrit de l'empresa, així mateix, no poden ser usats pels usuaris en connexió amb qualsevol producte o servei que no sigui proveït per l'empresa. En el mateix sentit, la Propietat Industrial no podrà ser usada pels Usuaris en connexió amb qualsevol producte i servei que no sigui dels que comercialitza o ofereix l'Empresa o de manera que produeixi confusió amb els Usuaris o que desacrediti l'Empresa o les empreses proveïdores.

 

Procediment i avís de vulneració de drets

Si vostè considera que qualsevol dels seus drets han estat vulnerats, us convidem a contactar de manera immediata amb nosaltres a través dels nostres canals autoritzats com ara xat d'assistència al Portal perquè l'àrea encarregada faci la validació corresponent, o també podeu contactar amb nosaltres des del correu electrònic help@igniteseriousplay.com des d'on respondrem en el menor temps possible.

 

Terminació dels Termes i Condicions:

L'Empresa podrà resoldre aquests Termes i Condicions de manera unilateral, sense responsabilitat i sense necessitat de cap resolució judicial mitjançant simple notificació amb una anticipació mínima de trenta (30) dies calendari.

 

comunicacions:

Cada vegada que utilitzeu un Servei de l'Empresa o ens envieu un correu electrònic, un missatge de text (SMS) o qualsevol altra comunicació des d'un ordinador o dispositiu mòbil, estarà comunicant-se electrònicament amb nosaltres. Nosaltres ens posarem en contacte amb vostè electrònicament per diferents mitjans, per exemple, mitjançant correu electrònic, missatges de text (SMS), notificacions dins d'aplicacions, o publicant missatges o comunicacions per correu electrònic al lloc web oa través de qualsevol altre servei de l'empresa. A efectes dels presents Termes i Condicions, l'Usuari accepta que tots els contractes, avisos i altres notificacions i comunicacions que us enviem per mitjans electrònics satisfan qualsevol requisit de forma escrita, llevat que qualsevol legislació aplicable amb caràcter imperatiu exigís una forma diferent de comunicació .

 

Règim de Responsabilitat:

L'Usuari assumirà íntegrament tot cost que per concepte de danys ocasionin els Alumnes a qualsevol tercer, als equips electrònics i/o qualsevol material emprat per l'Empresa per brindar els Serveis incloent, més no limitant-se a, ordinadors portàtils, pantalles, carros de càrrega , entre altres eines electròniques i no electròniques.

L'Empresa no serà responsable per qualsevol dany causat per, i en, l'Alumne pels seus propis actes durant el desenvolupament dels Serveis i/o dins de les instal·lacions de l'Empresa o de les institucions emprades a fi de dictar els Serveis. L'Usuari assumirà íntegrament tot cost que per concepte de danys ocasionin els Alumnes en els seus similars durant el desenvolupament dels Serveis i/o dins de les instal·lacions de l'Empresa o de les institucions emprades a fi de dictar els Serveis.

L'Usuari serà responsable per qualsevol dany ocasionat a l'Alumne causat per l'omissió de comunicar qualsevol malaltia, al·lèrgia o discapacitat que tingui l'Alumne al moment del registre al Portal.

La responsabilitat delimitada a la present clàusula per part de l'Usuari inclou l'obligació de mantenir indemne a l'Empresa de qualsevol acció legal iniciada per un tercer, conseqüència de l'actuar de l'Usuari i/o l'Alumne. Això inclou el reemborsament de qualsevol despesa legal realitzada per la defensa de l'Empresa, així com pagament indemnitzatori realitzat a qualsevol tercer.

 

Llenguatge i Conducta:

L'Empresa encoratja la bona conducta i educació entre els seus Usuaris, promovent un ambient educatiu correcte, l'Usuari es farà responsable de la conducta de l'Alumne en el moment d'utilitzar els Serveis. L'Empresa es reserva el dret de cancel·lar la matrícula, suspendre l'accés al Servei i posteriors subscripcions a l'Alumne que consideri que ha infringit les seves Polítiques, sense dret a cap devolució o reemborsament.  

 

Notificacions:

Qualsevol comentari, inquietud o reclamació respecte dels anteriors Termes i Condicions, la Política de Privadesa, o l'execució de qualsevol d'aquests, haurà de ser notificada per escrit a l'Empresa a la següent adreça: Pg. de la Bonanova, 4, 08022 Barcelona

 

Renúncia:

En cas d'incompliment per part de l'Usuari dels presents Termes i Condicions, i encara que poguéssim optar per no exercitar qualsevol dret al nostre abast en aquest moment, podrem fer ús d'aquests drets i accions en qualsevol altra ocasió en què poguessis incomplir novament els presents Termes i Condicions.

 

Modificació del Servei o variació dels Termes i Condicions:

L'Empresa es reserva el dret de modificar els Serveis brindats, així com els presents Termes i Condicions en qualsevol moment, publicant-los al Portal de l'Empresa els termes modificats. 

Les modificacions indicades entraran en vigència als 10 (deu) dies hàbils després de la publicació. Dins dels 5 (cinc) dies hàbils següents a la publicació de les modificacions introduïdes, l'Usuari s'haurà de comunicar per correu electrònic a la següent adreça: hola@igniteseriousplay.com si no accepta les mateixes; en aquest cas quedarà dissolt el vincle contractual. Un cop vençut aquest termini, es considerarà que l'Usuari accepta els nous termes i els Termes i Condicions modificats continuaran vinculant ambdues parts.

 

Separabilitat:

Si alguna disposició d'aquests Termes i Condicions és declarada il·legal, nul·la, ineficaç, o presenta un buit, o per qualsevol raó resulta inaplicable, aquesta haurà de ser interpretada dins del marc dels Termes i Condicions i en qualsevol cas no afectarà la validesa i l'aplicabilitat de les restants provisions.

 

Llei i jurisdicció aplicable:

Els Termes i Condicions es regiran i interpretaran d'acord amb les lleis vigents a Espanya. Qualsevol controvèrsia derivada del present contracte, la seva existència, validesa, interpretació, abast o compliment serà sotmesa als tribunals competents de la ciutat de Barcelona.

obrir xat
1
⚡En què podem ajudar-te?
IGNITE Serious Play ⚡
Hola! ⚡
En què podem ajudar-te?